biz
 • HOME
 • CONTACT

2018. 04.의과학과 PubMed

2018.08.30 11:16

brainkorea 조회 수:611

저자 장은화,김성준,김인규,김항래 

Jeong EM, Jin CZ, Jang JH, Zhao ZH, Jin CL, Lee JH, Lee KB, Kim SJ, Kim IG, Zhang YH*.

S-nitrosylation of transglutaminase 2 impairs fatty acid-stimulated contraction in hypertensive cardiomyocytes

Exp Mol Med. 2018 4 6;50(4):9. doi: 10.1038/s12276-017-0021-x.. PMID: 29622788 [PubMed - in process]
 
 
김항래

Kim JH, Jo CH, Kim HR, Hwang YI.

Comparison of Immunological Characteristics of Mesenchymal Stem Cells from the Periodontal Ligament, Umbilical Cord, and Adipose Tissue.

번호 제목 저자 조회 수
75 2019. 07.의과학과 PubMed 김범준, 박상민  378
74 2019. 06.의과학과 PubMed 김항래  431
73 2019. 05.의과학과 PubMed 김항래  425
72 2019. 04.의과학과 PubMed 김항래, 정두현  572
71 2019. 01.의과학과 PubMed 김종일,묵인희  520
70 2018. 10.의과학과 PubMed 박종완,신현우,전양숙  565
69 2018. 09.의과학과 PubMed 김항래,박종완,서인석,성승용,신현우,전양숙,조남혁,최무림  569
68 2018. 08.의과학과 PubMed 김항래, 예상규  615
67 2018. 07.의과학과 PubMed 김항래  750
66 2018. 06.의과학과 PubMed 김범준,박종완  846
65 2018. 05.의과학과 PubMed 박종완,장은화  895
» 2018. 04.의과학과 PubMed 장은화,김성준,김인규,김항래  611
63 2018. 03.의과학과 PubMed 김범준,박종완,장은화  869
62 2018. 02.의과학과 PubMed 정두현  875
61 2018. 01.의과학과 PubMed 박상민,이석호,최은영,호원경  871
60 2017. 12.의과학과 PubMed 김범준  817
59 2017. 11.의과학과 PubMed 김범준,김항래,문우경,예상규  830
58 2017. 10.의과학과 PubMed 김범준,김항래,예상규,이동섭,최형진  769
57 2017. 09.의과학과 PubMed 구자록,예상규,최형진  822
56 2017. 08.의과학과 PubMed 김항래  821
 • 사업단 소개
  사업단장 인사말
  사업단 구성
  사업단 참여인력
  사업단 비전 및 목표
  사업단 연혁 및 추진일정
  조직도
  행정실
 • 지원내용
  참여교수
  신진연구인력
  참여 대학원생
 • 사업성과
  참여교수업적
  대학원생 업적
  신진연구인력 업적
 • 규정 및 서식
  규정
  서식
  보고서
 • 커뮤니티
  공지사항
  사업단 소식
  행사 및 세미나
  Q&A
 • 서울시 종로구 대학로 103 서울의대 행정관 309호 (우) 03080 / Tel.02-740-8180,8085 / Fax.02-741-4630 / Email. bk21kr@snu.ac.kr, bk21plusnu@snu.ac.kr / Copyright (C) 의생명과학사업단. All Rights Reserved.