biz
 • HOME
 • CONTACT

2018. 10.의과학과 PubMed

2019.03.15 16:26

brainkorea 조회 수:426

저자 박종완,신현우,전양숙 

Shin SH, Lee GY, Lee M, Kang J, Shin HW, Chun YS, Park JW.

Aberrant expression of CITED2 promotes prostate cancer metastasis by activating the nucleolin-AKT pathway.

Nat Commun. 2018 10 5;9(1):4113. doi: 10.1038/s41467-018-06606-2.. PMID: 30291252 [PubMed - in process]
 
박종완전양숙

Kang J, Chun YS, Huh J, Park JW.

FIH permits NAA10 to catalyze the oxygen-dependent lysyl-acetylation of HIF-1α.

Redox Biol. 2018 10 ;19:364-374. doi: 10.1016
번호 제목 저자 조회 수
75 2019. 07.의과학과 PubMed 김범준, 박상민  256
74 2019. 06.의과학과 PubMed 김항래  259
73 2019. 05.의과학과 PubMed 김항래  280
72 2019. 04.의과학과 PubMed 김항래, 정두현  408
71 2019. 01.의과학과 PubMed 김종일,묵인희  402
» 2018. 10.의과학과 PubMed 박종완,신현우,전양숙  426
69 2018. 09.의과학과 PubMed 김항래,박종완,서인석,성승용,신현우,전양숙,조남혁,최무림  430
68 2018. 08.의과학과 PubMed 김항래, 예상규  421
67 2018. 07.의과학과 PubMed 김항래  567
66 2018. 06.의과학과 PubMed 김범준,박종완  641
65 2018. 05.의과학과 PubMed 박종완,장은화  680
64 2018. 04.의과학과 PubMed 장은화,김성준,김인규,김항래  466
63 2018. 03.의과학과 PubMed 김범준,박종완,장은화  656
62 2018. 02.의과학과 PubMed 정두현  652
61 2018. 01.의과학과 PubMed 박상민,이석호,최은영,호원경  641
60 2017. 12.의과학과 PubMed 김범준  599
59 2017. 11.의과학과 PubMed 김범준,김항래,문우경,예상규  621
58 2017. 10.의과학과 PubMed 김범준,김항래,예상규,이동섭,최형진  578
57 2017. 09.의과학과 PubMed 구자록,예상규,최형진  598
56 2017. 08.의과학과 PubMed 김항래  607
 • 사업단 소개
  사업단장 인사말
  사업단 구성
  사업단 참여인력
  사업단 비전 및 목표
  사업단 연혁 및 추진일정
  조직도
  행정실
 • 지원내용
  참여교수
  신진연구인력
  참여 대학원생
 • 사업성과
  참여교수업적
  대학원생 업적
  신진연구인력 업적
 • 규정 및 서식
  규정
  서식
  보고서
 • 커뮤니티
  공지사항
  사업단 소식
  행사 및 세미나
  Q&A
 • 서울시 종로구 대학로 103 서울의대 행정관 309호 (우) 03080 / Tel.02-740-8180,8085 / Fax.02-741-4630 / Email. bk21kr@snu.ac.kr, bk21plusnu@snu.ac.kr / Copyright (C) 의생명과학사업단. All Rights Reserved.