biz
 • HOME
 • CONTACT

2018. 04.의과학과 PubMed

2018.08.30 11:16

brainkorea 조회 수:362

저자 장은화,김성준,김인규,김항래 

Jeong EM, Jin CZ, Jang JH, Zhao ZH, Jin CL, Lee JH, Lee KB, Kim SJ, Kim IG, Zhang YH*.

S-nitrosylation of transglutaminase 2 impairs fatty acid-stimulated contraction in hypertensive cardiomyocytes

Exp Mol Med. 2018 4 6;50(4):9. doi: 10.1038/s12276-017-0021-x.. PMID: 29622788 [PubMed - in process]
 
 
김항래

Kim JH, Jo CH, Kim HR, Hwang YI.

Comparison of Immunological Characteristics of Mesenchymal Stem Cells from the Periodontal Ligament, Umbilical Cord, and Adipose Tissue.

번호 제목 저자 조회 수
75 2019. 07.의과학과 PubMed 김범준, 박상민  160
74 2019. 06.의과학과 PubMed 김항래  161
73 2019. 05.의과학과 PubMed 김항래  184
72 2019. 04.의과학과 PubMed 김항래, 정두현  309
71 2019. 01.의과학과 PubMed 김종일,묵인희  303
70 2018. 10.의과학과 PubMed 박종완,신현우,전양숙  326
69 2018. 09.의과학과 PubMed 김항래,박종완,서인석,성승용,신현우,전양숙,조남혁,최무림  331
68 2018. 08.의과학과 PubMed 김항래, 예상규  315
67 2018. 07.의과학과 PubMed 김항래  444
66 2018. 06.의과학과 PubMed 김범준,박종완  488
65 2018. 05.의과학과 PubMed 박종완,장은화  534
» 2018. 04.의과학과 PubMed 장은화,김성준,김인규,김항래  362
63 2018. 03.의과학과 PubMed 김범준,박종완,장은화  507
62 2018. 02.의과학과 PubMed 정두현  505
61 2018. 01.의과학과 PubMed 박상민,이석호,최은영,호원경  494
60 2017. 12.의과학과 PubMed 김범준  469
59 2017. 11.의과학과 PubMed 김범준,김항래,문우경,예상규  466
58 2017. 10.의과학과 PubMed 김범준,김항래,예상규,이동섭,최형진  453
57 2017. 09.의과학과 PubMed 구자록,예상규,최형진  473
56 2017. 08.의과학과 PubMed 김항래  468
 • 사업단 소개
  사업단장 인사말
  사업단 구성
  사업단 참여인력
  사업단 비전 및 목표
  사업단 연혁 및 추진일정
  조직도
  행정실
 • 지원내용
  참여교수
  신진연구인력
  참여 대학원생
 • 사업성과
  참여교수업적
  대학원생 업적
  신진연구인력 업적
 • 규정 및 서식
  규정
  서식
  보고서
 • 커뮤니티
  공지사항
  사업단 소식
  행사 및 세미나
  Q&A
 • 서울시 종로구 대학로 103 서울의대 행정관 309호 (우) 03080 / Tel.02-740-8180,8085 / Fax.02-741-4630 / Email. bk21kr@snu.ac.kr, bk21plusnu@snu.ac.kr / Copyright (C) 의생명과학사업단. All Rights Reserved.