biz
 • HOME
 • CONTACT

2018. 04.의과학과 PubMed

2018.08.30 11:16

brainkorea 조회 수:569

저자 장은화,김성준,김인규,김항래 

Jeong EM, Jin CZ, Jang JH, Zhao ZH, Jin CL, Lee JH, Lee KB, Kim SJ, Kim IG, Zhang YH*.

S-nitrosylation of transglutaminase 2 impairs fatty acid-stimulated contraction in hypertensive cardiomyocytes

Exp Mol Med. 2018 4 6;50(4):9. doi: 10.1038/s12276-017-0021-x.. PMID: 29622788 [PubMed - in process]
 
 
김항래

Kim JH, Jo CH, Kim HR, Hwang YI.

Comparison of Immunological Characteristics of Mesenchymal Stem Cells from the Periodontal Ligament, Umbilical Cord, and Adipose Tissue.

번호 제목 저자 조회 수
75 2019. 07.의과학과 PubMed 김범준, 박상민  344
74 2019. 06.의과학과 PubMed 김항래  357
73 2019. 05.의과학과 PubMed 김항래  386
72 2019. 04.의과학과 PubMed 김항래, 정두현  521
71 2019. 01.의과학과 PubMed 김종일,묵인희  478
70 2018. 10.의과학과 PubMed 박종완,신현우,전양숙  526
69 2018. 09.의과학과 PubMed 김항래,박종완,서인석,성승용,신현우,전양숙,조남혁,최무림  510
68 2018. 08.의과학과 PubMed 김항래, 예상규  507
67 2018. 07.의과학과 PubMed 김항래  700
66 2018. 06.의과학과 PubMed 김범준,박종완  777
65 2018. 05.의과학과 PubMed 박종완,장은화  818
» 2018. 04.의과학과 PubMed 장은화,김성준,김인규,김항래  569
63 2018. 03.의과학과 PubMed 김범준,박종완,장은화  802
62 2018. 02.의과학과 PubMed 정두현  804
61 2018. 01.의과학과 PubMed 박상민,이석호,최은영,호원경  800
60 2017. 12.의과학과 PubMed 김범준  755
59 2017. 11.의과학과 PubMed 김범준,김항래,문우경,예상규  762
58 2017. 10.의과학과 PubMed 김범준,김항래,예상규,이동섭,최형진  712
57 2017. 09.의과학과 PubMed 구자록,예상규,최형진  746
56 2017. 08.의과학과 PubMed 김항래  746
 • 사업단 소개
  사업단장 인사말
  사업단 구성
  사업단 참여인력
  사업단 비전 및 목표
  사업단 연혁 및 추진일정
  조직도
  행정실
 • 지원내용
  참여교수
  신진연구인력
  참여 대학원생
 • 사업성과
  참여교수업적
  대학원생 업적
  신진연구인력 업적
 • 규정 및 서식
  규정
  서식
  보고서
 • 커뮤니티
  공지사항
  사업단 소식
  행사 및 세미나
  Q&A
 • 서울시 종로구 대학로 103 서울의대 행정관 309호 (우) 03080 / Tel.02-740-8180,8085 / Fax.02-741-4630 / Email. bk21kr@snu.ac.kr, bk21plusnu@snu.ac.kr / Copyright (C) 의생명과학사업단. All Rights Reserved.