biz
 • HOME
 • CONTACT

2018. 04.의과학과 PubMed

2018.08.30 11:16

brainkorea 조회 수:57

저자 장은화,김성준,김인규,김항래 

Jeong EM, Jin CZ, Jang JH, Zhao ZH, Jin CL, Lee JH, Lee KB, Kim SJ, Kim IG, Zhang YH*.

S-nitrosylation of transglutaminase 2 impairs fatty acid-stimulated contraction in hypertensive cardiomyocytes

Exp Mol Med. 2018 4 6;50(4):9. doi: 10.1038/s12276-017-0021-x.. PMID: 29622788 [PubMed - in process]
 
 
김항래

Kim JH, Jo CH, Kim HR, Hwang YI.

Comparison of Immunological Characteristics of Mesenchymal Stem Cells from the Periodontal Ligament, Umbilical Cord, and Adipose Tissue.

번호 제목 저자 조회 수
67 2018. 07.의과학과 PubMed 김항래  73
66 2018. 06.의과학과 PubMed 김범준,박종완  94
65 2018. 05.의과학과 PubMed 박종완,장은화  99
» 2018. 04.의과학과 PubMed 장은화,김성준,김인규,김항래  57
63 2018. 03.의과학과 PubMed 김범준,박종완,장은화  109
62 2018. 02.의과학과 PubMed 정두현  85
61 2018. 01.의과학과 PubMed 박상민,이석호,최은영,호원경  84
60 2017. 12.의과학과 PubMed 김범준  70
59 2017. 11.의과학과 PubMed 김범준,김항래,문우경,예상규  89
58 2017. 10.의과학과 PubMed 김범준,김항래,예상규,이동섭,최형진  73
57 2017. 09.의과학과 PubMed 구자록,예상규,최형진  94
56 2017. 08.의과학과 PubMed 김항래  77
55 2017. 07.의과학과 PubMed 권용태,김성준,김종일,김항래,정두현,조정현,최형진  86
54 2017. 06.의과학과 PubMed 김범준,최형진  63
53 2017. 05.의과학과 PubMed 구자록,김범준,김항래,예상규  59
52 2017. 04.의과학과 PubMed 구자록,김정훈,예상규  58
51 2017. 03.의과학과 PubMed 김범준,김정훈  80
50 2017. 02.의과학과 PubMed 김정훈,김항래,예상규,장은화,최형진  68
49 2017. 01.의과학과 PubMed 김정훈,서인석,전주홍,최무림  74
48 2016. 12.의과학과 PubMed 강대희,구자록,권용태,김범준,김정훈,김종일,김항래,김현진,예상규,최무림  77
 • 사업단 소개
  사업단장 인사말
  사업단 구성
  사업단 참여인력
  사업단 비전 및 목표
  사업단 연혁 및 추진일정
  조직도
  행정실
 • 지원내용
  참여교수
  신진연구인력
  참여 대학원생
 • 사업성과
  참여교수업적
  대학원생 업적
  신진연구인력 업적
 • 규정 및 서식
  규정
  서식
  연차보고서
 • 커뮤니티
  공지사항
  사업단 소식
  행사 및 세미나
  Q&A
 • 서울시 종로구 대학로 103 서울의대 행정관 309호 (우)110-799 / Tel.02-740-8180,85 / Fax.02-741-4630 / Email. bk21plusnu@snu.ac.kr / Copyright (C) 의생명과학사업단. All Rights Reserved.