biz
 • HOME
 • CONTACT

2018. 07.의과학과 PubMed

2018.08.30 11:26

brainkorea 조회 수:902

저자 김항래 
김항래

Oh CS, Kim K, Kang WS, Woo NS, Kang PS, Kim JS, Kim HR, Lee SH, Kim SH.

Comparison of the expression of cluster of differentiation (CD)39 and CD73 between propofol- and sevoflurane-based anaesthesia during open heart surgery.

Sci Rep. 2018 7 5;8(1):10197. doi: 10.1038/s41598-018-28505-8.. PMID: 29977072 [PubMed - in process]
 
번호 제목 저자 조회 수
75 2019. 07.의과학과 PubMed 김범준, 박상민  516
74 2019. 06.의과학과 PubMed 김항래  570
73 2019. 05.의과학과 PubMed 김항래  543
72 2019. 04.의과학과 PubMed 김항래, 정두현  720
71 2019. 01.의과학과 PubMed 김종일,묵인희  636
70 2018. 10.의과학과 PubMed 박종완,신현우,전양숙  694
69 2018. 09.의과학과 PubMed 김항래,박종완,서인석,성승용,신현우,전양숙,조남혁,최무림  700
68 2018. 08.의과학과 PubMed 김항래, 예상규  802
» 2018. 07.의과학과 PubMed 김항래  902
66 2018. 06.의과학과 PubMed 김범준,박종완  1023
65 2018. 05.의과학과 PubMed 박종완,장은화  1078
64 2018. 04.의과학과 PubMed 장은화,김성준,김인규,김항래  731
63 2018. 03.의과학과 PubMed 김범준,박종완,장은화  1119
62 2018. 02.의과학과 PubMed 정두현  1053
61 2018. 01.의과학과 PubMed 박상민,이석호,최은영,호원경  1038
60 2017. 12.의과학과 PubMed 김범준  1000
59 2017. 11.의과학과 PubMed 김범준,김항래,문우경,예상규  1034
58 2017. 10.의과학과 PubMed 김범준,김항래,예상규,이동섭,최형진  927
57 2017. 09.의과학과 PubMed 구자록,예상규,최형진  1003
56 2017. 08.의과학과 PubMed 김항래  985
 • 사업단 소개
  사업단장 인사말
  사업단 구성
  사업단 참여인력
  사업단 비전 및 목표
  사업단 연혁 및 추진일정
  조직도
  행정실
 • 지원내용
  참여교수
  신진연구인력
  참여 대학원생
 • 사업성과
  참여교수업적
  대학원생 업적
  신진연구인력 업적
 • 규정 및 서식
  규정
  서식
  보고서
 • 커뮤니티
  공지사항
  사업단 소식
  행사 및 세미나
  Q&A
 • 서울시 종로구 대학로 103 서울의대 행정관 309호 (우) 03080 / Tel.02-740-8180,8085 / Fax.02-741-4630 / Email. bk21kr@snu.ac.kr, bk21plusnu@snu.ac.kr / Copyright (C) 의생명과학사업단. All Rights Reserved.